Brev til Statsråden om bevaring av Høyblokka og Y-blokka

DOCOMOMO Norge har, sammen med ICOMOS Norge, sendt et brev til statsråd Jan Tore Sanner i kommunal- og moderniseringsdepartementet der vi oppfordrer Regjeringen om å beslutte at Høyblokka og Y-blokka skal bevares.

I den forrige regjeringens arkitekturpolitiske dokument var én av utfordringene at «Staten skal ivareta kulturmiljø og bygningsarv». En beslutning om å rive den ene eller begge bygningene, vil ikke være i overensstemmelse med en annen av de seks hovedutfordringene som dokumentet framhever: «Som planlegger, byggherre og eiendomsforvalter skal staten ( ) være et forbilde og en inspirator for byggherrer på andre forvaltningsnivåer, og for private byggherre». I brevet skriver Docomomo Norge at «kulturvernmyndighetene kan vanskelig argumentere overfor private eiere av verneverdige bygninger og anlegg med den nødvendige grad av autoritet dersom den øverste kulturminnemyndigheten, Regjeringen, ikke selv er villig til å ta det ansvaret og den belastningen det medfører å sitte som eier av bygningsmiljøer som representerer umistelige verdier for det norske samfunnet».

Selv om Solberg-regjeringen ikke er bundet av den forrige regjeringens arkitekturpolitikk, peker vi på at formuleringene i det arkitekturpolitiske dokumentet ikke er politisk omstridte, men mer å betrakte som en oppsummering av holdninger og prinsipper som er allment akseptert. Og vi avslutter med å si at det derfor vil «være et brudd med en godt innarbeidet tradisjon dersom Regjeringen skulle velge å la pekuniære hensyn overtrumfe hensynet til å ta vare på bygninger som landets øverste kulturminnefaglige instans har framholdt som spesielt bevaringsverdige.

« Tilbake